Temos Žymėti visus

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms

Sukurta 2017.11.02 / Atnaujinta 2017.11.02 09:43

Skelbiamas konkursas į valstybės tarnautojo pareigybę Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Vizitų skyriuje  (A lygis, 12 kategorija).

Pareigybės paskirtis. Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento (toliau – departamentas) Vizitų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti užsienio šalių valstybinių delegacijų ir kitų aukšto rango pareigūnų vizitus, tarptautinius, valstybinius, tarpinstitucinius renginius Lietuvoje.

Specialūs reikalavimai.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1.turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą  ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. gerai išmanyti diplomatinio protokolo reikalavimus;
 5. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis;
 6. išmanyti viešųjų pirkimų rengimo taisykles ir reikalavimus;
 7. turėti bendravimo su valstybės institucijomis, visuomene ir užsienio šalių pareigūnais įgūdžių;
 8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.
 

Funkcijos.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. rengia ir derina užsienio valstybių aukščiausio rango pareigūnų, atvykstančių į Lietuvą Respublikos užsienio reikalų ministro kvietimu, vizitų programų projektus, lydinčiuosius raštus bei kitus dokumentus ir koordinuoja programų įgyvendinimą;
2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant užsienio valstybių diplomatinių atstovybių vadovų skiriamųjų raštų teikimo Lietuvos Respublikos Prezidentui programas;
 3. tarpininkauja rengiant užsienio valstybių diplomatinių atstovybių vadovų, akredituotų Lietuvos Respublikai, atsisveikinimo susitikimus su Lietuvos Respublikos aukščiausiais pareigūnais;
4. padeda organizuojant tarptautines konferencijas, daugiašalius renginius Lietuvoje;
5. rūpinasi reprezentacinių dovanų parinkimu ir užsakymu, administruoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vadovybės teikiamų ir gautų dovanų apskaitą;
6. vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose;
7. kaupia, analizuoja, sistemina  ir atnaujina Vizitų skyriaus rengiamų vizitų ir renginių duomenų bazę bei kalendorių;
8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo arba juos pavaduojančių darbuotojų tarnybinius pavedimus.
 

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki lapkričio 21 d. įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel.: 8 5 2362620.

Naujienlaiškio prenumerata