linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

ES plėtra

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2017.06.01 11:03

Plėtra yra viena svarbiausių ir sėkmingiausių politikos sričių nuo Europos Bendrijų įkūrimo (Romos sutarties. pasirašymo 1957 m.) iš viso įvyko šešios plėtros bangos, kurios išaugino valstybių narių skaičių nuo 6 iki 28.

Šešios ES plėtros bangos:

  1. Pirmoji banga – 1973 m. įstojo Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė.
  2. Antroji banga – 1981 m. įstojo Graikija.
  3. Trečioji banga – 1986 m. įstojo Ispanija ir Portugalija.
  4. Ketvirtoji banga – 1995 m. į ES įstojo Suomija, Švedija ir Austrija.
  5. Penktoji banga – 2004 m. į ES įstojo Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Malta ir Kipras. 2007 m. įstojo Rumunija ir Bulgarija
  6. 2013 m. liepos 1 d. 28-ąja ES nare tapo Kroatija.

Šiuo metu derybas dėl stojimo į ES yra pradėjusios Turkija, Juodkalnija ir Serbija. Vakarų Balkanų šalys - Makedonija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Kosovas - siekdamos pradėti derybas dėl stojimo į ES, šiuo metu, vadovaujantis ES institucijų suformuotomis rekomendacijomis, vykdo reikiamas reformas ir sąlygas.

Derybos dėl narystės ES

Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis numato, kad kiekviena Europos valstybė, gerbianti  ES vertybes ir įsipareigojusi jas remti, gali pareikšti norą tapti Europos Sąjungos nare. Derybos dėl narystės ES negali prasidėti, kol visos ES valstybės narės vienbalsiai nesutaria dėl derybų su šalimi kandidate mandato.

Narystės ES reikalavimai

Pirmasis etapas link narystės ES – ES narystės kriterijų atitikimas. Šiuos kriterijus 1993 m. susitikime Kopenhagoje nustatė Europos Vadovų Taryba. “Kopenhagos kriterijai” apibrėžia politinius ir ekonominius reikalavimus valstybėms, norinčioms tapti ES narėmis:

  • Stabilių institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisinės valstybės principus, žmogaus teises, pagarbą mažumoms ir jų  apsaugą ir pagarbą joms, sukūrimas;
  • Veikianti rinkos ekonomika ir jos gebėjimas konkuruoti bei atsispirti  rinkos jėgoms
  • Gebėjimas įgyvendinti acquis, prisiimti ir efektyviai vykdyti ES narystės įsipareigojimus, įskaitant politinės, ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų laikymąsi.

2006 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba priėmė „Atnaujintą šalių narių konsensusą dėl plėtros“.

ES derybų procesas

Tai procesas, kurio metu šalis kandidatė derasi dėl visos Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perėmimo ir įgyvendinimo sąlygų. Derybų proceso trukmė nėra vienoda ir priklauso nuo šalies kandidatės pažangos bei pasirengimo įgyvendinti ES teisę.

Derybos apima 35 politikos sritis (suskirstytas į derybinius skyrius), dėl kiekvieno iš jų yra deramasi atskirai. Plačiau apie atskirus derybinius skyrius (anglų k.).

Derybų proceso metu Europos Komisija stebi valstybės kandidatės pažangą ir jos prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnių reformų įgyvendinimo.

Europos Komisija informuoja ES Tarybą ir Europos Parlamentą apie pažangą procese, teikia reguliarias ataskaitas,  strateginius dokumentus ir kitą informaciją, susijusią su derybų proceso sąlygomis.

Derybų procesas baigiasi, kai yra uždaryti visi derybiniai skyriai ir pradedama rengti stojimo sutartis.

Plėtros strategija ir Tarybos išvados

Kiekvienais metais Europos Komisija pristato Komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES plėtros paketo, kurį sudaro ES plėtros strategija ir pažangos ataskaitos, o Taryba šio paketo pagrindu tvirtina kasmetines ES plėtros ir Stabilizacijos ir asociacijos proceso išvadas.

ES ir Turkija

1999 m.

Turkijai suteiktas ES valstybės kandidatės statusas.

2005 m.

Turkija pradėjo derybas dėl narystės ES. Šiuo metu Turkijos derybose dėl narystės ES atidaryta 16 derybinių skyrių, vienas jų - uždarytas. 17 skyrių yra užšaldyti (ES Tarybos ir Kipro).

2013 m. lapkričio mėn.
(Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai)

2013 m. lapkričio 5 d., Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu, Tarpvyriausybinėje konferencijoje su Turkija daugiau nei po 3 metų pertraukos atidarytas naujas derybinis skyrius: 22 (Regioninė politika ir struktūrinių priemonių koordinavimas).

2016 m. birželio mėn.

Atidarytas 33 derybinis skyrius Finansinės ir biudžetinės nuostatos

2016 m. Europos Komisijos parengta ataskaita dėl Turkijos

ES ir Juodkalnija

2010 m.

Juodkalnijai suteiktas šalies kandidatės statusas.

2012 m.

Juodkalnija pradėjo derybas dėl narystės ES. Šiose ir vėliau su kitomis šalimis pradėtose derybose ES taiko Naujo Požiūrio (New Approach) principą, kuris yra įtvirtintas ES derybų su Juodkalnija mandate. Naujo požiūrio esmė - pradėti derybas nuo sunkiausių derybinių skyrių (23-čiojo (Teismai ir pagrindinės teisės) ir 24-tojo (Teisingumas, laisvė ir saugumas)) ir jais pabaigti: Pažanga šiuose dviejuose derybiniuose skyriuose lemia visą derybų eigą.

2013 m. gruodžio 18 d.
(Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai)

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu Tarpvyriausybinėje Plėtros Konferencijoje buvo atidaryti pagrindiniai -  23-asis ir 24-asis -  derybiniai skyriai, taip pat kiti trys derybiniai skyriai (5 “Viešieji pirkimai”, 6 “Bendrovių teisė” ir 20 “Įmonių ir pramonės politika”).

2015 m. gruodžio mėn.

ES narystės derybose su Juodkalnija atidaryti 22 derybiniai skyriai, 2 iš jų yra preliminariai uždaryti.

2017 m. gegužės mėn.

Šiuo metu ES narystės derybose su Juodkalnija atidaryti 26 skyriai, 2 iš jų preliminariai uždaryti.

2016 m. Europos Komisijos parengta ataskaita dėl Juodkalnijos

ES ir Serbija

2012 m.

Serbijai suteiktas šalies kandidatės statusas.

2014 m.

Serbija pradėjo derybas dėl narystės ES.

2015 m. gruodžio mėn.

Atidaryti pirmieji du derybiniai skyriai: 32 (Finansų kontrolė) ir 35 (Kiti klausimai - dalis, kurioje sprendžiami klausimai dėl santykių su Kosovu normalizavimo).

2017 m. gegužės mėn.

Šiuo metu derybose dėl Serbijos narystės ES atidaryti 8 derybiniai skyriai, 2 iš jų preliminariai uždaryti.

2016 m. Europos Komisijos parengta ataskaita dėl Serbijos

ES ir kitos Vakarų Balkanų šalys

   
Makedonija

Makedonija yra šalis kandidatė nuo 2005 m. Iki šiol konkreti derybų pradžios data yra nenustatyta. 2015 m. Komisija savo ataskaitoje nebepateikė iki tol šešis metus iš eilės teiktos rekomendacijos ES Tarybai priimti sprendimą dėl stojimo derybų su Makedonija pradžios. 2015 m. EK numatė, kad prie klausimo dėl EK rekomendacijos atnaujinimo bus grįžtama išsprendus Makedonijoje užsitęsusią politinę krizę.

2016 m. ataskaitoje teigiama, kad EK  yra pasiryžusi pratęsti rekomendaciją dėl derybų pradžios, su sąlyga, kad bus surengti skaidrūs ir patikimi išankstiniai Parlamento rinkimai ir tęsiamas skubių prioritetinių reformų įgyvendinimas.

2016 m. Europos Komisijos parengta ataskaita dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

Albanija

2009 m. Albanija pateikė paraišką dėl narystės ES.
2014 m. Albanijai suteiktas kandidatės statusas.

2016 m. ataskaitoje EK rekomendavo,  atsižvelgiant į šalies pažangą prioritetinėse srityse pradėti derybas dėl narystės ES su Albanija, jei šalis tinkamai įgyvendins teisingumo sistemos reformą, ypač pakartotinio teisėjų ir prokurorų vertinimo srityje.

2016 m. Europos Komisijos parengta ataskaita dėl Albanijos

Bosnija ir Hercegovina

Bosnija ir Hercegovina yra potenciali ES šalis kandidatė. 2008 m. ES ir Bosnija ir Hercegovina pasirašė Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, kuris įsigaliojo 2015 m. 2016 m. vasario 15 d. Bosnija ir Hercegovina pateikė paraišką dėl narystės ES, šiuo metu Europos Komisija rengia nuomonę dėl šios paraiškos.

2016 m. Europos Komisijos parengta ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos

Kosovas

Kosovas yra potenciali ES šalis kandidatė. 2015 m. su Kosovu pasirašytas  Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuris įsigaliojo 2016 m.

2016 m. Europos Komisijos parengta ataskaita dėl Kosovo

 

 

Naujienlaiškio prenumerata