linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT)

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2017.11.03 15:34

Šiandieninėje Europos Sąjungoje ryškėja makroregionų kūrimo tendencijos. Pačiu pirmuoju tokiu makroregionu tapo Baltijos jūros regionas, kuriam, kaip vienam perspektyviausių Europoje, buvo sukurta speciali ES Baltijos jūros regiono strategija. Tokios sėkmingos regiono plėtros pagrindu tapo ypač glaudaus regioninio bendradarbiavimo politika, kuriai pagrindus padėjo Baltijos jūros valstybių taryba.

Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT) buvo įsteigta 1992 m. Kopenhagoje kaip neformalus regioninis politinis forumas. Pagrindinis tikslas buvo skatinti integracinius procesus itin ekonominiu ir socialiniu požiūriu skirtingame regione. Sugriuvus geležinei uždangai į šį regioną sugrįžo Baltijos valstybės Lietuva, Latvija ir Estija, taip pat Lenkija, atsinaujinusi Rusijos Federacija, bei ta Vokietijos dalis, kuri ilgam laikui buvo virtusi Vokietijos Demokratine Respublika. Šiandien Baltijos jūros regionas yra pripažįstamas sėkmingiausiu regioninio bendradarbiavimo pavyzdžiu ne tik Europos Sąjungoje. BJVT pasiekė savo tikslus, bet ir toliau išlieka svarbi regionui ir Lietuvai savo plačiu veiklos spektru, kuris atitinka Lietuvos nacionalinius interesus.

BJVT veikla aprėpia visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regione sritis, išskyrus karinę gynybą.

 • BJVT narės yra 11 valstybių: Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusijos Federacija, Suomija, Švedija, Vokietija. Specialų nario statusą turi ES.
 • Stebėtojo statusą turi: Baltarusija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Ispanija, JAV, Jungtinė Karalystė, Ukraina ir Vengrija.

Aukščiausias BJVT organas yra Taryba, kurią sudaro valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir Europos Komisijos/EIVT atstovas. Užsienio reikalų ministrų susitikimai rengiami kas antri metai. Taip pat kas antri metai rengiami valstybių vyriausybių vadovų susitikimai (pirmasis įvyko 1996 m. Švedijoje). Tarybai rotacijos principu po vienerius metus (nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d.) pirmininkauja viena iš valstybių-narių. Pirmininkaujančios valstybės užsienio reikalų ministras yra atsakingas už Tarybos veiklos koordinavimą. Jam padeda Vyresniųjų pareigūnų komitetas (VPK), kurį sudaro BJVT valstybių narių užsienio reikalų ministerijų deleguoti pareigūnai ir Europos Komisijos/EIVT atstovas. Jo pirmininką deleguoja BJVT pirmininkaujanti valstybė. Tarp užsienio reikalų ministrų posėdžių Vyresniųjų pareigūnų komitetas dirba kaip pagrindinis diskusijų ir sprendimų priėmimo forumas.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. Tarybai pirmininkauja Švedija, po jos pirmininkaus Latvija. Lietuva jau yra pirmininkavusi BJVT 1998-1999 ir 2009-2010 metais. Pastarasis pirmininkavimas Lietuvai buvo svarbus tuo, kad 8-asis BJVT ministrų pirmininkų susitikimas įvykęs 2010 m. Vilniuje priėmė Vilniaus deklaraciją „Baltijos jūros regiono vizija iki 2020 m.“, kurioje numatomos regiono artimiausio dešimtmečio vystymo kryptys. Ši deklaracija išlieka svarbiausiu BJVT regioninės politikos formavimo pagrindu. Sekantis Lietuvos pirmininkavimo organizacijai laikotarpis truks nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

2014 m., Suomijos pirmininkavimo metu, buvo apsibrėžti trys ilgalaikio bendradarbiavimo prioritetai, į kuriuos orientuota organizacijos veikla: regioninės tapatybės puoselėjimas, tvaraus ir pasiturinčio regiono kūrimas, piliečių saugumo užtikrinimas. Kiekvienai pirmininkaujančiai valstybei suteikiama teisė pasirinkti savo pirmininkavimo metų veiklos prioritetus. Šiuo metu pirmininkaujanti Švedija savo prioritetais paskelbė ne tiek sitis, kiek principus. Tai – organizacijos veiklos tvarumas, tęstinumas ir prisitaikymas prie pokyčių ir naujų iššūkių. Tuo tikslu buvo suburta Išminčių grupė, sudaryta iš visų valstybių narių įgaliotų atstovų, kuri parengs pasiūlymus dėl BJVT ateities vaidmens.

BJVT šalių narių šakninės ministerijos bendradarbiauja įvairiose ekspertų ir darbo grupėse:

 • Branduolinės bei radiacinės saugos ekspertų grupė (EGNRS),
 • Jūrų politikos ekspertų grupė (EGMP)
 • Bendradarbiavimo energetikos srityje vyresniųjų energetikos pareigūnų grupė (BASREC),
 • Darbo grupė kovai su prekyba žmonėmis (TF-THB),
 • Bendradarbiavimo dėl pagalbos rizikos grupių vaikams ekspertų grupė (EGCC),
 • Ekspertų grupė Baltic 2030 tvaraus vystymosi klausimams,
 • Grupė kovai su organizuotu nusikalstamumu (BSTF) - jai vadovauja valstybių vyriausybių vadovai,
 • Baltijos jūros bendradarbiavimo paveldo priežiūrai grupė (BSMGHC), Ars Baltica organizacinis komitetas (ABOC), skirtas kultūriniam bendradarbiavimui,
 • Vizijos ir strategijos aplink Baltijos jūrą erdviniam planavimui (VASAB).

BJVT taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitomis regioninėmis organizacijomis, vadinamosiomis „strateginėmis partnerėmis“:

 • Baltijos jūros parlamentų konferencija (BSPC),
 • Baltijos salų tinklas (B7),
 • Baltijos jūros valstybių tarp-regioninis bendradarbiavimas (BSSSC),
 • Baltijos miestų sąjunga (UBC),
 • Baltijos plėtros forumas (BDF),
 • Baltijos jūros nevyriausybinių organizacijų forumas,
 • Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklas (BASTUN),
 • Helsinkio Komisija (HELCOM),
 • Baltijos valstybių universitetų tinklas (BSRUN).

Jų gretas nuolat papildo vis naujai susiformuojančios regioninės organizacijos įvairiausiose bendradarbiavimo srityse. Šiam bendradarbiavimui skatinti BJVT įkūrė Projektų rėmimo fondą, išlaikomą visų valstybių narių lėšomis.

BJVT nuolatinis sekretoriatas, įkurtas Stokholme 1998 metais, padeda pirmininkaujančiai valstybei, BJVT darbo grupėms ir struktūroms organizaciniais ir techniniais klausimais, užtikrina BJVT veiklos tęstinumą keičiantis pirmininkaujančiai valstybei, teikia techninę paramą BJVT padalinių ir jos strateginių partnerių vykdomų projektų įgyvendinimui ir yra atsakingas už regioninio bendradarbiavimo duomenų bazę.

BJVT sekretoriato interneto svetainė www.cbss.org

Naudingos nuorodos:

Atrankos ir konkursai:

Naujienlaiškio prenumerata