Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA UKRAINOJE

Adresas: 21 Buslivska str., 01901 Kyiv, UKRAINE

plačiau »

Tel. +380 44 254 09 20, +380 44 254 09 36, +380 44 254 09 32
Faksas +380 44 254 09 28
E. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2017.06.28 08:38

Bendra informacija

 • Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus. Šie užsienio valstybėje įregistruoti ar patvirtinti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka.
 • Ukrainos išduoti dokumentai Lietuvos Respublikos ambasadai pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.
 • Asmuo į konsulinę įstaigą gali kreiptis asmeniškai arba per atstovą. Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.
 • Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Dėl Ukrainoje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą

 • Lietuvos Respublikos piliečiui užsienyje gimusio vaiko gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. 
 • Dokumentus dėl Ukrainoje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą gali pateikti vienas iš vaiko tėvų.
 • Duomenys apie vaiką ir jo tėvus gimimo įraše perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio gimimo įregistravimą. Jeigu šiame dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 • Gimimas įtraukiamas į apskaitą nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.
 • Jei vaiko tėvai susituokę ne Lietuvoje ir jų santuoka Lietuvoje nėra įtraukta į apskaitą, pateikiant dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą, rekomenduojama pateikti dokumentus ir dėl santuokos įtraukimo į apskaitą.

LR ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įtraukti gimimą į apskaitą;
 2. Ukrainoje išduotas gimimo liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą (vertėjo parašą turi patvirtinti notaras);
 3. Abiejų vaiko tėvų galiojantys asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (LR piliečio pasas ir / arba Ukrainos piliečio užsienio pasas);
 4. Vaiko Ukrainos pilietybę patvirtinantis asmens dokumentas (Ukrainos piliečio užsienio pasas; jeigu išduotas);
 5. Sumokamas 20 eurų konsulinis mokestis (mokamas eurais, grynais pinigais) – tais atvejais, kai pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Dėl Ukrainoje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą

 • Lietuvos Respublikos pilietis, sudaręs santuoką užsienio valstybėje, turi ją apskaityti Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje.
 • Dokumentus dėl Ukrainoje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą gali pateikti vienas iš sutuoktinių, Lietuvos Respublikos pilietis.
 • Jeigu santuoką įtraukiantiems į apskaitą sutuoktiniams yra gimęs vaikas ir jo gimimas Lietuvoje nėra įtrauktas į apskaitą, pateikiant dokumentus dėl santuokos įtraukimo į apskaitą rekomenduojama pateikti dokumentus ir dėl užsienyje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą.

LR ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įtraukti santuoką į apskaitą;
 2. Abiejų sutuoktinių galiojantys asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (LR piliečio pasas ir / arba Ukrainos piliečio užsienio pasas)
 3. Ukrainoje išduotas santuokos liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą (vertėjo parašą turi patvirtinti notaras);
 4. Jeigu LR pilietis anksčiau buvo sudaręs santuoką ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą, pateikiami atitinkami dokumentai (santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinantys dokumentai);
 5. Sumokamas 20 eurų konsulinis mokestis (mokamas eurais, grynais pinigais) – tais atvejais, kai pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Dėl Ukrainoje nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą

 • Lietuvos Respublikos pilietis, nutraukęs santuoką užsienio valstybėje, ištuoką turi apskaityti Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje.
 • Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

LR ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įtraukti ištuoką į apskaitą;
 2. Galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas);
 3. Ukrainoje išduotas ištuokos liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą (vertėjo parašą turi patvirtinti notaras);
 4. Sumokamas 20 eurų konsulinis mokestis (mokamas eurais, grynais pinigais) – tais atvejais, kai pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Dėl elektroninės metrikacijos paslaugų informacinės sistemos

 • Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą - MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus https://mepis.registrucentras.lt/internal-web/pages/common/login.xhtml .
 • Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis . Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“, 2016 m. gruodžio 28 d. Nr. 1R-334. Teisės akto tekstas.

 

Naujienlaiškio prenumerata