Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 09 20 (bendri klausimai), +380 44 254 09 36 (vizų klausimai), +380 44 254 09 32 (konsuliniai klausimai, išskyrus vizas)
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas

Laikinas pasas

Sukurta 2016.09.06 / Atnaujinta 2017.10.20 09:37

Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę (toliau – pilietis), kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atvejai, kada gali būti išduodamas laikinas pasas

Laikinas pasas gali būti išduodamas, jeigu piliečiui išduotas (turimas) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas:

 • buvo prarastas;
 • tapo netinkamas naudoti;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

Laikino paso išdavimo tvarka

Laikiną pasą išrašo ir išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga (toliau – konsulinė įstaiga).

Dokumentai dėl laikino paso išdavimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje (adresu Buslivska 21, Kijevas) priimami pagal išankstinę registraciją telefonais +380442540936, +380442540932 arba elektroniniu paštu [email protected] .

Laikino paso išdavimo ir galiojimo terminai

Sutikrinęs duomenis ir nustatęs asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo konsulinėje įstaigoje dienos, priima sprendimą dėl laikino paso išdavimo. Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip vienus metus. Laikiną pasą skelbia negaliojančiu konsulinė įstaiga, teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinys (toliau – migracijos tarnyba) arba Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu:

 • atsiima naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;
 • išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

Dokumentai, prašant išduoti laikiną pasą

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą;

 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 • piliečio amžių atitinkančią nuotrauką, kurios kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ir kuri turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 "Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo" (nuotraukų asmens dokumentams pavyzdžius rasite čia);
 • dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiantį prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;
 • sumokamas 50 eurų konsulinis mokestis (mokamas grynais pinigais, eurais).

Pilietis nurodytus dokumentus pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą.

SVARBU:

Konsulinis pareigūnas gali paprašyti, kad pilietis pateiktų papildomus duomenis, įrodančius jo asmens tapatybę bei pilietybę arba patikslintų jau pateiktus duomenis.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki vienų metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus teisėtas atstovas kartu pateikia atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Laikino paso atsiėmimas

Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga laikiną pasą atsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, konsulinei įstaigai jis turi pateikti ir laisvos formos prašymą dėl laikino paso siuntimo. Jame turi būti nurodytas  adresas, kuriuo prašoma atsiųsti laikiną pasą, ir raštu patvirtinta, kad per 5 kalendorines dienas nuo laikino paso gavimo dienos pilietis rašytinį pranešimą apie laikino paso gavimą elektroniniu paštu, faksu ar paštu išsiųs konsulinei įstaigai. Laikino paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis.

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-244 „Dėl Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos konsulinis statutas. Teisės akto tekstas.

 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas. Teisės akto tekstas.

 • Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas. Teisės akto tekstas.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.

 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 "Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.

 

Naujienlaiškio prenumerata