Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA UKRAINOJE

Adresas: 21 Buslivska str., 01901 Kyiv, UKRAINE

plačiau »

Tel. +380 44 254 09 20, +380 44 254 09 36 (vizų klausimai), +380 44 254 09 32 (konsuliniai klausimai, išskyrus vizų klausimus)
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas

Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

Sukurta 2017.03.02 / Atnaujinta 2017.05.18 09:23
  Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

  Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2017 metais.

  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija 2017 m. gegužės 5 d. protokolu Nr.11 pritarė šioms projektų paraiškoms:

  1. „Provision of Open Distance Learning Courses in Ukrainian Studies for Children from Post-Conflict Regions and Temporarily Occupied Territories in Ukraine“. Vykdytojas: Mariupol State University

  2. „Summer Diversity Camp“. Vykdytojas: NGO „New Donbas“

  3. „Paauglių ir jaunimo vasaros užimtumo užtikrinimas per patriotinį ugdymą Lietuvoje“. Vykdytojas: Lietuvos šaulių sąjunga

  4. „Tiltelis“ (pagalba darželiui Maiurpolyje, smulkūs infrastruktūros atnaujinimai). Vykdytojas: Tarptautinio palaikymo bendrija „Kelias į svajonę“

  5. „Neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas – sąlyga vaikų ir jaunimo gyvenimo įgūdžių plėtotei“. Vykdytojas: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC)

  6. „Social rehabilitation of widows and families of the victims, ATO veterans and their families by establishing a social enterprise and training center“. Vykdytojas: NGO „Ukrainian Women‘s Guard“

  7. „Dalijimasis patirtimi tautinio paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje“. Vykdytojas: Lietuvių liaudies buities, papročių, valgių ir amatų asociacija „Šventė visiems“

  8. „The Heritage of the Grand Duchy of Lithuania on the territory of Ukraine in historical retrospect“.Vykdytojas: Dmytro Vashchuk

  9. „Modernių aplinkosaugos technologijų perkėlimas į Ukrainos regionus“. Vykdytojas: VšĮ Atvira Europa

   

  Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

  Ambasada kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti (bendra suma visoms koncepcijoms - iki 90 tūkst. eurų):

  Mokymo proceso gerinimas ir vaikų bei jaunimo užimtumo skatinimas pokonfliktiniuose Ukrainos regionuose.
  Parama Antiteroristinėje operacijoje dalyvavusiems asmenims.
  Istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, demokratinių vertybių sklaida.
  Dalijimasis gerąja patirtimi energetinio efektyvumo didinimo srityje.
  Dalijimasis gerąja patirtimi aplinkosaugos srityje.
  Dalijimasis gerąja patirtimi medicinos paslaugų srityje.

  ****

  Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir Ukrainos, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) Ukrainos nacionalinės plėtros strategijas.

  Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris Ukrainoje. Partneris nėra būtinas, jei paraišką teikia Ukrainos subjektas arba tarptautinė organizacija.

  ****

  Reikalavimus vystomojo bendradarbiavimo projektams, jų atrankai ir įgyvendinimui reglamentuoja Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 129, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys.

  Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos LR ambasadai Ukrainoje šiuo adresu: Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje, Buslivska 21, 01901 Kijevas, Ukraina.

  Projektų paraiškos yra priimamos iki 2017 m. kovo 30 d. (įskaitytinai). Ambasada pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CALL TO SUBMIT APPLICATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECTS OF DEVELOPMENT COOPERATION

  Embassy of the Republic of Lithuania to Ukraine calls to submit applications for the implementation of the projects of Development Cooperation and Democracy Promotion Programme in 2017.

  Financing will be provided for projects that are in lines with the National Development Cooperation Action Plan guidelines, adopted by the Resolution No. 937 of the Government of the Republic of Lithuania on 21st September 2016.

  Embassy of the Republic of Lithuania calls for submission of APPLICATIONS FOR PROJECTS for the implementation of the following concepts (up to 90 thousand EUR for all projects):

  Improvement of educational process and promotion of children and youth activities in post-conflict areas of Ukraine
  Support for the participants of the anti-terrorist operation
  Preservation of historical and cultural heritage and promotion of democratic values
  Sharing of good practices in the area of energy efficiency
  Sharing of good practices in the area of environmental protection
  Sharing of good practices in the area of medical services

  ****

  Submitted applications for projects shall conform to the EU, Lithuanian and country, which is partner in the implementation of the project, multilateral and (or) bilateral strategic agreements, and (or) development strategies of the partner country.

  Applications for a project shall contain at least one partner in Ukraine. A partner is not obligatory, when the project is being submitted by a subject of Ukraine or by an international organization.

  ****

  Information on the submission of Project Application, selection procedure, implementation as well as any other project-related information is available in the Description of Procedure for the Implementation of Development Cooperation Activities by State and Municipal Institutions and Agencies, approved by Resolution No 278 of the 26 March 2014 of the Government of the Republic of Lithuania and the Description of Procedure of the Implementation of the Development Cooperation and Democracy Promotion Programme, established by Order No. V-62 of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania on 17th April 2014.

  Lithuanian and foreign legal persons, other organizations, their subdivisions, and natural persons are invited to submit applications for projects, in Lithuanian or English, according to the established forms (Project application and Project estimate), together with required attachments.

  After being filled, signed and scanned, applications for projects together with scanned attachments shall be sent by e-mail [email protected] or filled and scanned applications for projects together with attachments shall be sent by registered post or delivered to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania at the following address: Embassy of Lithuania in Ukraine, Buslivska 21, 01901 Kyiv.

  Applications for projects will be accepted till March 30, 2017 (incl.). The Embassy reserves the right to revise the deadline for the acceptance of applications for projects.

  Naujienlaiškio prenumerata