Akredytacja dziennikarzy

Data utworzenia 2015.11.24 / Aktualizacja 2021.11.17 14:57

Akredytacja może być udzielona na okres do jednego roku.

W celu uzyskania akredytacji dziennikarz zagraniczny powinien osobiście lub listownie zgłosić się do placówki dyplomatycznej lub konsularnej Republiki Litewskiej. Jeśli w kraju zamieszkania dziennikarza zagranicznego nie ma placówki dyplomatycznej lub konsularnej Republiki Litewskiej lub dziennikarz zagraniczny rezyduje na Litwie, wniosek o akredytację może złożyć osobiście, pocztą lub na e-mail [email protected] w dziale informowania społeczeństwa.

W celu uzyskania akredytacji składa się:

  • Wniosek o akredytację na oficjalnym blankiecie reprezentowanego medium z podpisem przełożonego. Jeśli dziennikarz zagraniczny nie jest związany stosunkiem pracy czy innym porozumieniem o współpracę z medium z zagranicy, wniosek podpisuje osobiście. Na wniosku należy wskazać datę, rodzaj medium, tematykę, sferę działań, oczekiwany okres akredytacji, miejsce zamieszkania;
  • Wypełniony formularz akredytacji;
  • Kopię paszportu lub innego ważnego dokumentu podróży;
  • Kopię legitymacji wydanej przez krajowy związek dziennikarzy i/lub  reprezentowane medium zagraniczne;
  • Aktualne dla wieku wnioskującego zdjęcie w wymiarach 25x30 mm; Zdjęcie w formacie *.jpg, nie większe niż 1 MB. Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną;
  • Wygasłą kartę akredytacji, jeśli zagraniczny dziennikarz był wcześniej akredytowany przez Ministerstwo.

Dokumenty do akredytacji składa się w języku litewskim lub angielskim. Jeśli oryginalne dokumenty są w innym języku, należy złożyć zatwierdzone zgodnie z prawem ich tłumaczenia na język litewski lub angielski.

Decyzję w sprawie akredytacji dziennikarzy zagranicznych dział informowania społeczeństwa podejmuje w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów.

Przepisy prawne

  1. Opis postępowania akredytacji dziennikarzy zagranicznych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy, 18 lutego 2013 r. nr V-49

 

Prenumerata wiadomości

Captcha