Pozostałe informacje

Data utworzenia 2015.11.24

Schengen (strefa Schengen) powołano 14 czerwca 1985 r., gdy pięć krajów (Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg i Holandia) podpisało układ z Schengen w sprawie stopniowego znoszenia kontroli wspólnych granic. Wprowadzono szereg niezbędnych środków wyrównawczych (kontrole na granicach zewnętrznych, jednolite procedury wydawania wiz, itp). Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE nie tylko zapewnia swobodny przepływ osób, ale również wpływa na inne dziedziny polityki, takie jak kwestie przestępczości transgranicznej, podróży transgranicznych, handlu i sprawiedliwości międzynarodowej.

Obecnie strefę Schengen tworzy 26 krajów członkowskich UE: Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i jeszcze 4 kraje, które nie są państwami członkowskimi UE: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Do strefy Schengen nie dołączyły następujące kraje członkowskie UE: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Irlandia i Zjednoczone Królestwo.

Ocena zbrodni reżimów totalitarnych na szczeblu UE. 27 listopada 2008 r. została zatwierdzona decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii i związana z tym deklaracja Rady UE. Decyzja ramowa zobowiązuje państwa członkowskie UE do kryminalizacji przestępstw związanych z rasizmem i ksenofobią, ale ta decyzja nie obejmuje zbrodni totalitarnego reżimu sowieckiego, które zostały popełnione wobec pewnych grup ze względu na ich przekonania polityczne lub pochodzenie społeczne. 10-11 grudnia 2009 r. Rada Europejska zatwierdziła Program sztokholmski na lata 2010-2014 w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, który zawiera przepisy dotyczące oceny zbrodni reżimów totalitarnych w Europie, zachowania pamięci i roli UE w tej dziedzinie.

W kontekście realizacji Programu sztokholmskiego Litwa szuka zachowania wspólnej europejskiej pamięci, kontynuując prace w dziedzinie oceny reżimów totalitarnych na szczeblu UE.

Prenumerata wiadomości

Captcha