Członkostwo Litwy w organizacjach międzynarodowych i w ich organach wybieralnych

Data utworzenia 2015.11.24 / Aktualizacja 2016.07.15 09:38

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych (według daty przystąpienia)

 

Organizacja

Członkostwo

1.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Organization of Security and Cooperation in Europe (OSCE)

10 09 1991

2.

Narody Zjednoczone

United Nations (UN)

17 09 1991

3.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

International Civil Aviation Organization (ICAO)

27 09 1991

4.

Międzynarodowa Organizacja Pracy

International Labour Organization (ILO)

04 10 1991

5.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury

UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

07 10 1991

6.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

International Telecommunications Union (ITU)

12 10 1991

7.

Międzynarodowa Organizacja Ochrony Zabytków

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)

21 10 1991

8.

Interpol

Interpol

04 11 1991

9.

Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

Food and Agricultural Organization (FAO)

09 11 1991

10.

Światowa Organizacja Zdrowia

World Health Organization (WHO)

25 11 1991

11.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

International Standardization Organization (ISO)

01 01 1992

12.

Światowy Związek Pocztowy

Universal Postal Union (UPU)

10 01 1992

13.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

30 01 1992

14.

Rada Państw Morza Bałtyckiego

Council of the Baltic Sea States (CBSS)

05 03 1992

15.

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt

World Organisation for Animal Health (OIE)

21 04 1992

(przywrócone członkostwo)

16.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

International Monetary Fund (IMF)

29 04 1992

17.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

World Intellectual Property Organization (WIPO)

30 04 1992

18.

Światowa Organizacja Celna

World Customs Organization (WCO)

18 06 1992

19.

Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego

European Civil Aviation Conference (ECAC)

02 07 1992

20.

Światowa Organizacja Meteorologiczna

World Meteorological Organization (WMO)

03 07 1992

21.

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)

International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

06 07 1992

22.

Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (Bank Światowy)

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

05 08 1992

23.

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (Bank Światowy)

International Financial Corporation (IFC)

15 01 1993

24.

Rada Europy

Council of Europe (COE)

14 05 1993

25.

Agencja Wielostronna Gwarancji Inwestycyjnych (Bank Światowy)

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

08 06 1993

26.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

International Atomic Energy Agency (IAEA)

18 11 1993

27.

Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej

International Organization of Legal Metrology (OIML)

01 01 1994

28.

Bałtycka Rada Ministrów

Baltic Council of Ministers

13 06 1994

29.

Międzynarodowe Forum Transportowe

International Transport Forum (ITF)

27 12 1994

30.

Organizacja Współpracy Państwowych Instytucji Metrologicznych Krajów Eurazji

Euro-Asian Cooperation of National Metrology Institutions (COOMET)

01 01 1995

31.

Międzynarodowa Organizacja Transportu Kolejowego

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

01 11 1995

32.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

International Organization for Migration (IOM)

28 11 1995

33.

Międzynarodowa Organizacja Morska

International Maritime Organization (IMO)

07 12 1995

34.

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

15 05 1998

35.

Organizacja Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO)

07 02 2000

36.

Światowa Organizacja Turystyki

World Tourism Organisation (UNWTO)

12 05 2001

37.

Światowa Organizacja Handlu

World Trade Organization (WTO)

31 05 2001

38.

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego

The Hague Conference on Private International Law

23 10 2001

39.

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

29 03 2004

40.

Unia Europejska

European Union (EU)

01 05 2004

41.

Europejski Urząd Patentowy

European Patent Office (EPO)

01 12 2004

42.

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

07 11 2005

43.

Międzynarodowa Rada Badań Morza

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

31 05 2006

44.

Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

20 11 2006

45.

Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)

01 01 2007

46.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej

International Renewable Energy Agency (IRENA)

01 03 2011

47.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (Bank Światowy)

International Development Association (IDA)

23 09 2011

48.

Międzynarodowa Akademia Antykorupcyjna

International Anti-Corruption Academy (IACA)

21 05 2013

Członkostwo w organach wybieralnych organizacji międzynarodowych

Organizacja

Kadencja

Komitet wykonawczy międzynarodowej kampanii UNESCO na rzecz założenia Muzeum Nubijskiego w Aswan'e i Muzeum Narodowego Cywilizacji Egipskiej

UNESCO Executive Committee of the International Campaign to Save the Monuments of Nubia

1991-2001

2001-2003

2003-2005

2007-2009

Rada Wykonawcza UNESCO

UNESCO Executive Board (EB)

1997-2001

2005-2009

2015-2019

Program Narodów Zjednoczonych ds obszarów mieszkalnych

United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT)

1999-2002

Komisja Statusu Kobiet (komisja funkcyjna ECOSOC)

Commission on the Status of Women (CSW)

1999-2003

Międzynarodowa Organizacja Pracy (Rada zarządu)

International Labour Organisation (ILO, Governing Body)

1999-2005

2008-2011

2011-2014

Światowa Organizacja Meteorologiczna (Rada wykonawcza)

World Meteorology Organisation (WMO, Executive Council)

2000-2003

Światowa Organizacja Zdrowia (Rada wykonawcza)

World Health Organisation (WHO, Executive Board)

2000-2003

2012-2015

Komisja na rzecz Ludności i Rozwoju (komisja funkcyjna ECOSOC)

Commission on Population and Development (CPD)

2002-2005

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO (Litwa przewodniczyła w latach 2005-2006)

UNESCO World Heritage Committee (Lithuania presided it in 2005-2006)

2003-2007

UNESCO Międzyrządowy komitet zwrotu dóbr kultury do kraju pochodzenia lub ich zwrotu w przypadku nielegalnego przywłaszczenia

UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation (ICPRCP)

2003-2007

2013-2017

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ

UN Economic and Social Council (ECOSOC)

2005-2007

Komisja Prawa Handlu Międzynarodowego ONZ

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

2005-2007

Komitet drugiego protokołu 1999 r. o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego Konwencji haskiej 1954 r. UNESCO o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego

UNESCO Committee of the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

2005-2007

2007-2011

Międzynarodowy Komitet Bioetyki UNESCO

UNESCO International Bioethics Committee (IBC)

2006-2009

Urząd Regulacji Łączności Radiowej Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego

International Telecommunication Union Radio Broadcasting Board (ITU RBB)

2006-2010

Przewodniczący Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ

UN President of the Economic and Social Council

2007 r.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (Rada zarządu)

International Atomic Energy Agency (IAEA, Governors Board)

2007-2008

2008-2009

Stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Wykonawczej UNESCO

UNESCO Vice-president of the Executive Board

2007-2009

Międzyrządowy Komitet Ochrony Różnorodności i Promocji Kultury UNESCO

UNESCO Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

2007-2011

2013-2017

Komitet Rozwoju Wychowania Fizycznego i Sportu UNESCO

UNESCO Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS)

2007-2011

Siedziba Komitetu UNESCO (kierownik Stałego Przedstawicielstwa Litwy przy UNESCO ambasador Ina Marčiulionytė przewodniczyła komitetowi od 2007 do 2009 r.).

UNESCO Headquarters Committee (Lithuanian ambassador to UNESCO Ina Marčiulionytė presided over it in 2007-2009)

2007-2011

Komisja ds. Narkotyków (komisja funkcyjna ECOSOC)

Commission on Narcotics and Drugs (CND)

2008-2011

Komisja ds. Statystyki (komisja funkcyjna ECOSOC)

Statistical Commission

2008-2011

Komitet Praw Dziecka ONZ

UN Committee on the Rights of a Child (CRC)

2008-2011

Światowy Związek Pocztowy (Rada administracyjna)

Universal Postal Union (UPU, Administrative Council)

2009-2012

Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera UNESCO

UNESCO International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme (MAB ICC)

2009-2013

Międzyrządowa Rada Zarządu Programu Transformacji Społecznych UNESCO

UNESCO Intergovernmental Council of the Management of Social Transformations Programme (MOST)

2011-2015

Międzynarodowa Komisja Faktów Humanitarnych

International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC)

2012-2017

Komitet w sprawie likwidacji form dyskryminacji kobiet

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

2013-2016

Rada Międzyrządowego Programu "Informacja dla wszystkich" UNESCO

UNESCO Intergovernmental Council for the Information for All Programme (IFAP)

2013-2017

Międzyrządowy Komitet Bioetyki UNESCO

UNESCO Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC)

2013-2017

Rada Bezpieczeństwa ONZ

UN Security Council (SC)

2014-2015

Europejska Rada Środowiska i Zdrowia przy Światowej Organizacji Zdrowia

World Health Organisation European Environment and Health Ministerial Board

2014-2016

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

2015-2018

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (Rada)

International Telecommunications Union (ITU, Council)

2014-2018

 

Prenumerata wiadomości

Captcha