UNESCO

Data utworzenia 2016.04.12

Litwa w Radzie Wykonawczej UNESCO

11 listopada 2015 roku podczas 38 – ej sesji Konferencji Generalnej Organizacji do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w Paryżu Litwa została wybrana w skład członków Rady Wykonawczej UNESCO na okres 2015-2019. Litwa w skład Rady Wykonawczej została wybrana zdobywając największą ilość głosów (171). To wskazuje na przyznanie wyników długotrwałej i konsekwentnej pracy, aktywność i widoczność Litwy w UNESCO.

20 listopada 2015 r. na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie Rady Wykonawczej UNESCO Litwa została wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącego struktury zarządzania na okres lat 2015 -  2017. Podczas Rady Wykonawczej Litwę reprezentuje ambasador UNESCO Arūnas Gelūnas.
W ciągu 25 lat niepodległości Litwa już po raz trzeci zostaje wybrana na członka jednego z głównych struktur zarządzania UNESCO  i na stanowisko wiceprezesa Rady Wykonawczej UNESCO.  Litwa w skład Rady Wykonawczej UNESCO wchodziła w latach 1997-2001 i 2005-2009, a w latach 1999-2001 oraz w latach 2007-2009 dla Litwy zostały powierzone obowiązki wiceprezydenta.

Priorytety działalności Litwy w  Radzie Wykonawczej UNESCO:

 • aktywnie uczestniczyć w rozstrzyganiu wszystkich pytań związanych z bezpieczeństwem dziennikarzy i problematyką bezkarności zbrodni przeciwko nim;
 • dążyć do aktywniejszego uczestniczenia UNESCO w rozwiązywaniu problemów Krymu w zakresie kompetencji organizacji;
 • wzmocnić ochronę praw człowieka, propagując wolność wypowiedzi i wolności prasy oraz zapewnienie równych możliwości dla wszystkich osób w ramach kompetencji UNESCO;
 • promować różnorodne formy wyrazu kulturowego, ze szczególnym naciskiem na integrację kultury w politykę zrównoważonego rozwoju i udziału społeczeństwa w procesach polityki kultury;
 • starać się wzmocnić ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego na obszarach dotkniętych konfliktami;
 • przyczynić się do zapewnienia równych możliwości dla ludzi, zwłaszcza w dziedzinie edukacji;
 • wzmacniać rolę wyższych uczelni i instytucji  odpowiedzialnych za naukowe badania w rozwiązywaniu nasilających się wyzwań dla społeczeństw w dziedzinach  społeczno-gospodarczych i  kulturowych oraz odpowiedzialność opierając perspektywy rozwoju krajów na podstawie badań naukowych;
 • przyczynić się do skutecznego urzeczywistnienia celów ONZ zawartych w planie pracy harmonijnego rozwoju do roku 2030 w zakresie  kompetencji UNESCO;
 • zwrócić dużą uwagę udział w międzynarodowych programach naukowych UNESCO przez instytucje badań naukowych i naukowców;
 • przyczynić się do wzmocnienia roli UNESCO w osiągnięciu powszechnego dostępu do Internetu, umiejętności informatycznych, przechowywanie informacji, etyki informacyjnej, wielojęzyczności i promowania technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • dążyć do  efektywnej i skutecznej działalności UNESCO.

 Rada Wykonawcza UNESCO

Rada Wykonawcza jest jednym z głównych organów zarządzania UNESCO, która składa się z 58 państw członkowskich. Sesje Rady odbywają się dwa razy do roku - wiosną i jesienią. Podczas tych sesji, podejmowane są decyzje dotyczące działalności UNESCO oraz realizację budżetu, omawiane są sprawozdania z działalności, opracowane są rekomendacje w sprawie przyjęcia nowych krajów członkowskich i wyborów dyrektora generalnego, podejmowane są decyzje w sprawie organizowania różnych konferencji międzynarodowych. Na Radzie Wykonawczej decyzje są  podejmowane głosując zwykłą lub  kwalifikowaną większością głosów (w kwestiach strategicznych), żadne państwo nie ma prawa veto.

Prenumerata wiadomości

Captcha