Kaip mus rasti?

Tel. +380 44 254 09 20 (bendri klausimai), +380 44 254 09 36 (vizų klausimai), +380 44 254 09 32 (konsuliniai klausimai, išskyrus vizas)
Faksas +380 44 254 09 28
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2020.11.27 15:00

Bendra informacija

 • Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus. Šie užsienio valstybėje įregistruoti ar patvirtinti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka.
 • Ukrainoje išduoti dokumentai Lietuvos Respublikos ambasadai pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.
 • Asmuo į konsulinę įstaigą gali kreiptis asmeniškai arba per atstovą. Ambasadoje Ukrainoje (adresu Buslivska 21, Kijevas) dokumentai priimami pagal išankstinę registraciją telefonais +380442540936, +380442540932 arba elektroniniu paštu [email protected] .
 • Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.
 • Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Dėl elektroninės metrikacijos paslaugų informacinės sistemos

 • Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą - MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus.
 • Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama MEPIS interneto svetainėje. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“, 2016 m. gruodžio 28 d. Nr. 1R-334. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.V-135 „Dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo Lietuvos respublikos piliečiams Lietuvos respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo ir prašymo dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo formos patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos konsulinis statutas. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas. Teisės akto tekstas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės akto tekstas.

Dėl Ukrainoje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą

 • Lietuvos Respublikos piliečiui užsienyje gimusio vaiko gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. 
 • Dokumentus dėl Ukrainoje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (Lietuvos Respublikos pilietis).
 • Duomenys apie vaiką ir jo tėvus gimimo įraše perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio gimimo įregistravimą. Jeigu šiame dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 • Gimimas įtraukiamas į apskaitą nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.
 • Jei vaiko tėvai susituokę ne Lietuvoje ir jų santuoka Lietuvoje nėra įtraukta į apskaitą, pateikiant dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą, rekomenduojama pateikti dokumentus ir dėl santuokos įtraukimo į apskaitą.

LR ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įtraukti gimimą į apskaitą;
 2. Ukrainoje išduotas gimimo liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą (vertėjo parašą turi patvirtinti notaras);
 3. Abiejų vaiko tėvų galiojantys asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (LR piliečio pasas ir / arba Ukrainos piliečio užsienio pasas);
 4. Vaiko Ukrainos pilietybę patvirtinantis asmens dokumentas (Ukrainos piliečio užsienio pasas; jeigu išduotas);
 5. Sumokamas 30 eurų konsulinis mokestis (mokamas dokumentų pateikimo metu, eurais, banko kortele arba grynais) ir užpildomas prašymas dėl dokumento pareikalavimo, gavimo ir perdavimo – tais atvejais, kai pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriaus.

Dėl Ukrainoje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą

 • Lietuvos Respublikos pilietis, sudaręs santuoką užsienio valstybėje, turi ją apskaityti Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje.
 • Dokumentus dėl Ukrainoje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą gali pateikti vienas iš sutuoktinių, Lietuvos Respublikos pilietis.
 • Jeigu santuoką įtraukiantiems į apskaitą sutuoktiniams yra gimęs vaikas ir jo gimimas Lietuvoje nėra įtrauktas į apskaitą, pateikiant dokumentus dėl santuokos įtraukimo į apskaitą rekomenduojama pateikti dokumentus ir dėl užsienyje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą.

LR ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įtraukti santuoką į apskaitą;
 2. Abiejų sutuoktinių galiojantys asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (LR piliečio pasas ir / arba Ukrainos piliečio užsienio pasas)
 3. Ukrainoje išduotas santuokos liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą (vertėjo parašą turi patvirtinti notaras);
 4. Jeigu LR pilietis anksčiau buvo sudaręs santuoką ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą, pateikiami atitinkami dokumentai (santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinantys dokumentai);
 5. Sumokamas 30 eurų konsulinis mokestis (mokamas dokumentų pateikimo metu, eurais, banko kortele arba grynais) ir užpildomas prašymas dėl dokumento pareikalavimo, gavimo ir perdavimo  – tais atvejais, kai pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriaus.

Dėl Ukrainoje nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą

 • Lietuvos Respublikos pilietis, nutraukęs santuoką užsienio valstybėje, ištuoką turi apskaityti Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje.
 • Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

LR ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įtraukti ištuoką į apskaitą;
 2. Galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas);
 3. Ukrainoje išduotas ištuokos liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą (vertėjo parašą turi patvirtinti notaras);
 4. Sumokamas 30 eurų konsulinis mokestis (mokamas dokumentų pateikimo metu, eurais, banko kortele arba grynais) ir užpildomas prašymas dėl dokumento pareikalavimo, gavimo ir perdavimo – tais atvejais, kai pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriaus.

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

 • Nuo 2017 m. sausio 1 d. gimimo, santuokos, ištuokos, mirties ir vardo ar pavardės keitimo liudijimai neišduodami. Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.
 • Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.
 • Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.
 • Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.
 • Išrašas gali būti išduodamas gavus asmens prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.

LR ambasadai Ukrainoje pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą;
 • Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas;
 • Atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas, kai išrašo prašo ne pats asmuo;
 • Sumokamas 5 eurų konsulinis mokestis. (Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą).

 


 

Pastaba

Lietuvos Respublikos ambasada civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą išduoda tik remdamasi turimu civilinės būklės akto įrašu arba civilinės būklės akto įrašo duomenimis, esančiais Gyventojų registre, jeigu yra galimybė šiuos duomenis patikrinti Gyventojų registre. Jei šiais būdais nėra galimybės išduoti išrašo, tuomet ši administracinė paslauga neteikiama. Tokiu atveju Jūs galite pateikti prašymą dėl dokumento pareikalavimo, gavimo ir perdavimo. Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos institucijų – 20 eurų.

 

Naujienlaiškio prenumerata